STATUT

 Warmińsko- Mazurskiego Stowarzyszenia 

„ARESZT SZTUKI”

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Warmińsko- Mazurskie Stowarzyszenie „Areszt Sztuki” zwane dalej Stowarzyszeniem.

 § 2

1.     Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

2.   Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, a siedzibą władz miasto Olsztyn.

 § 3

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczątki Warmińsko- Mazurskie Stowarzyszenie „Areszt Sztuki” oraz znaków zatwierdzonych przez władze Stowarzyszenia.

 Rozdział II

Cele i formy działania

 § 4

1. Celem Stowarzyszenia jest:

1. promocja regionalnych przedsięwzięć twórczych oraz prowadzenie działalności integrującej środowisko artystyczne,

2.    wspieranie działań na rzecz powołania regionalnego centrum sztuki,

3.    inspirowanie i pomoc w realizacji artystycznych projektów i inicjatyw kulturalnych,

4. udzielanie pomocy i wspieranie artystów w ich indywidualnych i zbiorowych prezentacjach i wystąpieniach,

5.  organizacja działalności artystycznej we wszelkich jej formach (wystawiennictwo, literatura, estrada, teatr, taniec itd.) oraz medialna promocja w tym zakresie,

6.   tworzenie oferty wymiany kulturalnej umożliwiającej promocję artystów Warmii i Mazur w Polsce i zagranicą oraz prezentacje interesujących polskich i zagranicznych propozycji kulturalnych w regionie,

7.   organizacja i prowadzenie plenerów, warsztatów, festiwali i konkursów artystycznych,

8.    edukacja kulturalna,

9.     wspieranie lokalnych ośrodków kultury,

10. wspieranie działań na rzecz zachowania i utrwalania tradycji kulturowej Warmii i  Mazur,

11. archiwizowanie wybitnych osiągnięć twórczych artystów regionu (elektroniczna  baza  danych).

2. Cele określone w pkt. 1 realizowane będą poprzez:

12. współpracę z innymi osobami prawnymi i fizycznymi oraz członkami krajowych i  międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania,

13. integrowanie wokół celów Stowarzyszenia instytucji i organizacji działającymi na  rzecz kultury i jej  twórców,

14. nawiązanie współpracy ze szkołami artystycznymi w regionie- edukacja muzyczna,  plastyczna,  taneczna, teatralna,

15.  inicjowanie i udział w publicznych debatach poświęconych miejscu i roli kultury w  regionie,

16. tworzenie warunków do wymiany informacji między związkami twórczymi i ich członkami w regionie, kraju i na świecie,

17. popularyzację osiągnięć artystów i twórców z regionu Warmii i  Mazur przez organizowanie konferencji, pokazów, wystaw, spektakli, koncertów, przeglądów, festiwali oraz ich prezentację w prasie, radiu i telewizji,

18.   integrowanie osób i środowisk wokół idei powołania regionalnego centrum sztuki,

19. tworzenie funduszy celowych i wspieranie organizacyjne i finansowe projektów  artystycznych twórców Warmii i Mazur,

20. inicjowanie publikacji na temat wydarzeń artystycznych w regionie w specjalistycznych wydawnictwach kulturalnych z kraju i zagranicy.

§ 5

Stowarzyszenie tworzyć będzie warunki organizacyjne, finansowe i prawne niezbędnie do realizacji celów określonych w § 4.

 Rozdział III

Członkowie - ich prawa i obowiązki

 § 6

1.    Zwykłym członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna zainteresowana realizacją celów Stowarzyszenia.

2.     Walne Zebranie może nadać osobie fizycznej zasłużonej dla Stowarzyszenia honorowe członkostwo. Tytuł ten może być odebrany wyłącznie w drodze uchwały Walnego Zebrania.

3.  Członkowi honorowemu przysługuje prawo udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu.

 § 7

Przyjmowanie członków następuje poprzez złożenie przez zainteresowanego pisemnej deklaracji i podjęcie przez Zarządu Stowarzyszenia właściwej uchwały.

 § 8

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

21.    wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

22.    uczestniczyć we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.

 § 9

1. Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy:

23.    postępowanie zgodne ze statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia,

24.    działanie na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia,

25.    opłacanie składki członkowskiej.

2. W Stowarzyszeniu zabrania się:

1.    udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

2.    przekazywania jego majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3.    zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie,

4.    wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

§ 10

Członkostwo wygasa przez :

1.     pisemna rezygnacja lub śmierć członka,

2.    skreślenie na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia z powodu rażącego naruszenia   zasad obowiązujących w Stowarzyszeniu,

3.    dopuszczeniu się czynu niegodnego, karalnego sądownie,

4.    nie wnoszenie przez okres jednego roku zadeklarowanych składek członkowskich lub  świadczeń na rzecz Stowarzyszenia (po uprzednim pisemnym upomnieniu).

 § 11

Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie skreślenia, członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia odpisu uchwały.

                                                               Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 § 12

1.      Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są :

2.      Walne Zebranie,

3.      Zarząd,

4.      Komisja Rewizyjna.

5.      Nie można być jednocześnie Członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 § 13

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.

 § 14

1.     Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, chyba że Statut wymaga większości kwalifikowanej.

2.     Głosowanie nad uchwałami jest jawne, chyba że zebrani postanowią inaczej większością głosów.

3.     W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu jawnym decyduje głos przewodniczącego.

 § 15

1.    W przypadku zmniejszenia się liczby wybranych członków władz o 1/3 należy zwołać Walne Zebranie celem dokonania wyboru uzupełniającego.

2.   Kadencja członków władz wybranych w sposób podany w pkt. 1 kończy się wraz z końcem kadencji tego organu.

 Rozdział V

Walne Zebranie

§ 16

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i jest zwoływane przez Zarząd  co najmniej raz na dwa lata do 31 marca (sprawozdawczo- informacyjne i sprawozdawczo- wyborcze).

  17

1.    W Zebraniu biorą udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

2.    W Zebraniu mogą uczestniczyć goście zaproszeni przez Zarząd Stowarzyszenia.

3.    Jeżeli Stowarzyszenie przekroczy 100 (stu) członków Zarząd może zwołać zamiast Walnego Zebrania Zebranie Delegatów, z tym że będą oni wybierani w proporcji 1 do 2, a w przypadku osiągnięcia liczby 300 (trzystu) członków w proporcji 1 do 3.

4.    Delegaci w proporcji określonej w pkt. 3 wybierani będą na co najmniej dwa miesiące przed Zebraniem Delegatów na zebraniach według zasad określonych przez Zarząd.

 § 18

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

- rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,

- wybieranie w głosowaniu tajnym władz Stowarzyszenia:

Prezesa,

4 członków Zarządu,

3 członków Komisji Rewizyjnej,

- określenie podstawowych kierunków działania Stowarzyszenia,

- uchwalenie Statutu i jego zmian,

- uchwalenie regulaminów Walnego Zebrania, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

- podejmowanie uchwał i postanowień w sprawach będących przedmiotem obrad,

- ustalanie wysokości składek obowiązujących w Stowarzyszeniu,

- rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia,

- podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

- nadanie honorowego członkostwa Stowarzyszenia.

§ 19

Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbywać się w każdym czasie w szczególnych przypadkach:

1.    z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia,

2.    na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3.    na wniosek 20% ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

 § 20

Walne Zebranie podejmuje prawomocne uchwały przy obecności co najmniej 50% członków Stowarzyszenia, a w przypadku braku kworum Zarząd Stowarzyszenia wyznacza kolejny termin Walnego Zebrania, na którym uchwały będą podejmowane niezależnie od liczby obecnych.


Rozdział VI

Zarząd Stowarzyszenia

 § 21

1.      Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami.

2. Zebranie Zarządu odbywa się przynajmniej raz na kwartał. Zebranie zwołuje  przewodniczący Zarządu lub co najmniej trzej członkowie Zarządu.

3.      O terminie zebrania członkowie winni być powiadomieni 14 dni przed zebraniem

4.      W skład Zarządu wchodzą:

- prezes,

- 4 członków wybranych przez Walne Zebranie członków

Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swojego grona:

- wiceprezesa,

- sekretarza,

- skarbnika.

5.  Z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd Stowarzyszenia może zawiesić w czynnościach każdego z członków Zarządu. W przypadku zawieszenia w czynnościach prezesa do najbliższego Walnego Zebrania Stowarzyszeniem kieruje wiceprezes lub inny członek Zarządu.

6.   W przypadku zawieszenia w czynnościach prezesa lub zmniejszenia się składu Zarządu o 1/3 liczby członków Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 3 miesięcy od podjęcia uchwały o zawieszeniu lub zmniejszeniu się składu Zarządu.

 § 22

Do kompetencji Zarządu należy:

1.      określenie kierunku działań Stowarzyszenia na podstawie uchwał i postanowień           Walnego Zebrania,

2.        kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

3.        reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

4.        podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,

5.        określanie potrzeb finansowych oraz zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

6.        podejmowanie uchwał w przedmiocie nabywania i zbywania majątku trwałego               Stowarzyszenia,

7.        uchwalanie regulaminów niezastrzeżonych dla Walnego Zebrania,

8.        składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu,

9.        rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia,

10.    zawieranie umów o pracę i umów zlecenia w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

Rozdział VII

Komisja Rewizyjna

 § 23

Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego.

 § 24

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1.      kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2. występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z    przeprowadzonych kontroli,

3.     przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu,

4.     wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

5.   wnioskowanie o zawieszenie w czynnościach prezesa lub innych członków Zarządu  oraz o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

 § 25

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu jako obserwatorzy.
§ 26

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział VIII

Majątek i fundusze

 § 27

Do realizowania zadań statutowych Stowarzyszenie posiada fundusze składające się z:

1.    składek członkowskich,

2.    darowizn i zapisów środków pochodzących z ofiarności publicznej,

3.    dotacji, subwencji i odpisów podatkowych,

4.    udziałów i odsetek bankowych.

 § 28

1.   Oświadczenia woli, w tym również w sprawach majątkowych, w imieniu Stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu, w tym prezes lub zastępca prezesa.

2.  Wszelkie dokumenty wiążące Stowarzyszenie pod względem finansowym i dokumenty obrotu pieniężnego, obrotu materiałowego oraz dokumenty o charakterze rozliczeniowym podpisują w imieniu Stowarzyszenia dwie osoby określone w pkt 1 oraz skarbnik.

§ 29

Upoważnienia, o których mowa w § 28 mogą być przeniesione na inne osoby uchwałą Zarządu.
 
Rozdział IX

Przepisy końcowe

 § 30

Uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

§ 31

Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.